Five cartoon children hold up a banner with the name of the book written in gaelic.

Coimhead air ar Còraichean (Let’s Explore Our Rights)

Geàrr-chunntas (Summary)

The book, beautifully illustrated by Corinna Campbell, from Inverness, takes young children on a journey to discover rights like having a safe home, the right to be healthy, to learn, and to play, and features iconic Scots landmarks like Edinburgh Castle, Glasgow’s Clydeside and Tarbat Ness Lighthouse near Tain, Inverness-shire. 

An audio and video version has been recorded by Bun-sgoil Taobh na Pàirce P6 pupil Mirabelle. The 10-year-old said: “It was fun to have the opportunity to read the book for people. It’s good to have it in Gaelic and in English so that we can learn in both. I like that ‘Rights Rabbit’ works in Gaelic too – ‘Coineanach nan Chòraichean!’” 

Bun-sgoil Taobh na Pàirce P6 pupil Mirabelle reads the story in Gaelic.

Commissioner Nicola Killean said: “Let’s Explore Our Rights explains to very young children in a way they can understand what rights are and why they are important. 

Tha an leabhar, le dealbhan àlainn le Corinna Chaimbeul, à Inbhir Nis, a’ toirt clann òga air turas gus faighinn a-mach mu chòraichean leithid dachaigh shàbhailte, còir a bhith fallain, a bhith ag ionnsachadh, agus a bhith a’ cluich, agus tha comharran-tìre Albannach suaicheanta ann leithid Caisteal Dhùn Èideann, seallaidhean ri taobh abhainn Chluaidh ann an Glaschu is Taigh-solais an Tairbeirt faisg air Baile Dhubhthaich, Siorrachd Inbhir Nis.  

Tha dreach claisneachd is bhidio ann a chaidh a chlàradh le Mirabelle,  sgoilear BS6 ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Thuirt Mirabelle, a tha 10 bliadhna a dh’aois: “Bha e spòrsail cothrom fhaighinn an leabhar a leughadh do dhaoine. Tha e math gu bheil e againn sa Ghàidhlig agus sa Bheurla gus an ionnsaich sinn anns an dà chuid. Is toil leam mar a tha ‘Rights Rabbit’ ag obair sa Ghàidhlig cuideachd – ‘Coineanach nan Còraichean!’”  

Thuirt an Coimiseanair Nicola Killean: Tha A’ Coimhead air ar Còraichean a’ mìneachadh dè th’ ann an còraichean agus carson a tha iad cho cudromach.  

Luchdaich leabhar (Download book)

You can download and browse the book below

Back to top